Interpellation – Barn med övervikt?

Vad gör Haparanda, fungerar det?

Barn med övervikt eller barnfetma i Haparanda, Interpellation 2:a April 2018

Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Ca 20 – 25% av ungdomar i 10-årsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3% lider av sjukdomen fetma. Barn med fetma utvecklar insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Prognosen för barn med fetma och övervikt avseende möjligheten att utan behandling bli normalviktiga som vuxna är idag dålig; ca 80% av de barn som i 6 – 7-årsåldern är överviktiga eller lider av fetma är fortfarande överviktiga eller feta i de sena tonåren.

Tidig fetmautveckling är allvarlig för den framtida hälsan. Medellivslängden sjunker ju tidigare under vuxenåren som fetman har detekterats. Vid BMI 45 vid 20 års ålder sjunker den genomsnittliga kvarvarande levnaden med 13 år. Flera studier styrker också att fetma är en väsentlig faktor för cancerutveckling. Sammanfattningsvis kan man med fog betrakta barn- och ungdomsfetma som en ny folksjukdom. (uppgifterna ovan kommer från folkhälsomyndigheten och Barn obesitas register i Sverige)

I Seinäjoki, Finland, har man valt att satsa offensivt på att minska övervikt bland barn, bl.a. genom att få barnen att röra sig mera i skolan. Åtminstone inledningsvis har detta gett god effekt.

Såvitt jag förstått är andelen överviktiga barn Haparanda högre än i andra kommuner i Norrbotten. Samtidigt som Norrbotten är ett av de län som har flest överviktiga vuxna.

Jag anhåller således att till ordföranden för barn- och ungdomsnämnden ställa följande frågor;

 

  1. Hur arbetar kommunen för att minska andelen överviktiga barn?
  2. Sker det några insatser på individnivå eller familjenivå? Vilka?
  3. Fungerar detta arbete, minskar andelen överviktiga barn?

Niklas Olsson (M)