Motion – Inventera underhållsbehovet för kommunala fastigheter!

Underhållet har under en lång tid varit eftersatt.

Motion Kommunfullmäktige i Haparanda, 20:e Feb 2018

 

Inventera underhållsbehovet och planera därefter.

…………………………………………………………………………

Underhållet av kommunala fastigheter i Haparanda har under en lång tid varit eftersatt.

Vi har lokaler där regn och smältvatten läckt in i tiotals år, lokaler där medborgare bor och anställda har sin arbetsplats. Det säger sig själv att dessa vattenskador både är en kapitalförstöring av stora mått samt utgör en allvarlig risk för problem med inomhusmiljön och därmed människors hälsa.

När man väl bestämmer sig för att åtgärda olika brister leder det allt som oftast till att ytterligare allvarliga fel upptäcks vilket fördyrar och försenar arbetet. I många fall upptäcker man t.ex. inte felbyggnationer förrän de har hunnit ställa till stor skada.

Det ska sägas att Teknik och fastigheter på senare tid har investerat allt mer i underhåll av kommunens lokaler, vilket är bra. Men frågan är om det är tillräckligt. Enligt uppgift satsar Haparanda kommun 16kr/m2/år på underhåll vilket är mycket lågt. Ett nyckeltal som brukar användas för normalt underhåll är 155kr/m2/år, har även sett siffran 115-140kr/m2/år.

Att i förväg inventera underhållsbehovet ger ett bättre underlag för planering och budgetering. Det ger även större möjlighet till förebyggande insatser innan felen blivit akuta och allvarliga. Ett normalt underhållsarbete innebär en större del planerat underhåll och en mindre del akuta arbeten. Såvitt jag förstår sker en viss inventering/besiktning av inhyrda konsulter idag men inte på alla fastigheter. Någon underhållsplan finns det inte heller resurser till idag.

Med hänvisning till ovanstående hemställes

Att uppdra till KS att snarast göra en mera grundlig inventering av behovet av underhåll och färdigställa en underhållsplan, samt att man prioriterar fastigheter med boenden vid inventeringen. Om extra resurser krävs till detta så ska det begäras.

Niklas Olsson (M)