En hoppfull framtid för Haparanda

Vår långsiktiga ambition är att göra Haparanda till en bättre kommun att bo, arbeta och leva i. Inför 2022 års val söker vi ditt förtroende för att även under kommande år fortsätta att ta steg i den riktningen.

Vi eftersträvar tydlighet och öppenhet om våra förslag och vår agenda. 

Attraktiv skola i Haparanda

Det är otroligt viktigt för Haparandas utveckling och kompetensförsörjning att vår skola håller hög kvalitet och kan stötta elever hela vägen, från förskola upp till högre studier.

🔵 Vi vill att Språkskolan värnas och utvecklas.
 
🔵 Vi vill ha fler vaktmästare i skolorna och att läxhjälp ska finnas på alla skolor.
 
🔵 Vi vill arbeta för större utbud av vuxenutbildning och synliggöra vårt nya lärcentrum.
 
🔵 Attraktiv gymnasieskola
 
🔵 Syskonförtur på förskola 
 
Valfri omsorg i Haparanda
 
🔵 Det centrala är att omsorgen alltid håller hög kvalitet.
Vi vill dessutom att både brukare och omsorgspersonal ska ha möjlighet att välja mellan olika utförare och arbetsgivare. Vi är övertygade om att det dels bidrar till högre kvalitet och dels ökar intresset för att utbilda sig till tex undersköterska om det finns fler utförare.
 
🔵 Mer personcentrerad vård
Vi vill se en ökning av vårdmodellen ”personcentrerad vård” inom äldreomsorgen. En personcentrerad vård möjliggör för den äldre i större omfattning att behålla sitt självbestämmande. Forskning och resultat från andra kommuner har visat på mycket goda resultat.
 
🔵 Språkkrav
God kommunikation är livsviktigt och i allra högsta grad en kvalitetsfaktor, därför vill vi införa språkkrav i äldreomsorgen. Utbildningsinsatser mot vårdyrket är viktiga för att klara av kompetensförsörjningen, däribland just språkutbildning kopplat mot vårdyrket.
 
En röst på moderaterna i Haparanda är en röst för;
🔹 Högre kvalitet i äldreomsorgen
🔹Mer personcentrerad vård
🔹 Språkkrav för omsorgspersonal
🔹 Valfrihet för brukare och personal
 
Näringslivs- och landsbygdsutveckling i Haparanda
 
🔵 Företagare och entreprenörer är samhällets motor och vi vill att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Haparanda. Handläggningen av ärenden ska vara snabb och smidig.
 
🔵 Befintliga företag ska uppmärksammas i större utsträckning, i en liten kommun är det extra viktigt.
 
🔵 Vi vill se en gränsöverskridande tillväxt och marknadsföring och att varumärket “Internationell mötesplats” åter lyfts.
 
🔵 Vi vill se större samverkan mellan skolan och näringslivet, det är viktigt för kompetensförsörjningen och möjliggör för människor att “få in en fot” i arbete.
 
🔵 Vi vill främja feriearbete i näringslivet. Det coronastöd som möjliggjorde för lokala företag att anställa en arbetslös ungdom mellan 18-21 år under sex veckor med stöd av kommunen, vill vi ska vara ett permanent stöd. Åtgärden har varit mycket lyckad och många ungdomar har fått fortsatt arbete hos företagen efter ferietiden.
 
🔵 Vi vill driva på utvecklingen av bredband. Tillgång till en god internetuppkoppling är nödvändigt för att kunna bo, arbeta och vara delaktig i samhället i hela kommunen.
En röst på Moderaterna är en röst för att främja näringslivet i kommunen!
 

Ordning och reda i Haparanda!

🔵 Vi vill införa krav kring försörjningsstöd enligt Växjölöftet. Att ställa krav är att bry sig och vi tror på ett samhälle där alla bidrar efter egen förmåga.

 
🔵 Vi vill se snabba åtgärder vid skadegörelser och att en klotterpolicy införs i kommunen.
 
🔵 Möjliggöra för frivilliga drogtester i skolorna.
 
🔵 Vi vill att kommunens digitala utbud utvecklas och förbättras.
 
🔵 Handläggning av ärenden ska vara snabb och smidig.
 
🔵 Vi vill se bättre gator och belysning. I Haparanda ska man kunna ta sig fram enkelt, både med bil, cykel och till fots.
 
Bra livsmiljö och framtidstro i Haparanda!
 
🔵 Stötta och stimulera föreningslivet. Föreningarna bidrar till att medborgarna i kommunen och framförallt unga har möjlighet till en meningsfull fritid. En viktig och förebyggande del i kampen mot drogerna.
 
🔵 Utöka öppettider på Fritidsbanken för att göra idrott mer tillgängligt för alla.
 
🔵 Öka tryggheten i stadsmiljön, se över belysning och mörka dolda platser.
 
🔵 Driva på utvecklingen av bredband. Man ska kunna bo, leva och driva företag i hela kommunen.
 
🔵 Underhålla och utveckla motionsleder. Skidspår, skoter- och vandringsleder ska hålla högsta kvalitet, det skapar mervärde för Haparandaborna.
 
🔵 Bättre allmänna kommunikationer och cykelvägar. Det ska vara enkelt att leva i Haparanda, enkelt att ta bilen men också enkelt att åka kollektivt eller ta cykeln.
 
🔵 Öka tillgängligheten i skärgården.

 

För oss Moderater är det självklart att vi tror på ett samhälle

…som prioriterar en skola, vård och omsorg för alla.

…där valfrihet får råda.

…med frihet för människorna att så långt som möjligt själva få forma sina liv och sin framtid.

…med bra livskvalité och med en trygg miljö.

…där skatteintäkterna används ansvarsfullt.

…som tar tillvara kraften hos enskilda människor, vår största tillgång.

…som också ställer krav på den enskilda människan.

…som styrs demokratiskt med lika värde för alla människor.

…som stöttar och hjälper de som är sjuka eller har handikapp.

…som stöttar och hjälper de med ekonomiska bekymmer.

…som är tolerant mot nya medborgare och integrerar dessa.

 

Haparanda 2022

 

Kontaktuppgifter

www.haparandamoderaterna.se

Facebook @haparandamoderaterna

Gruppledare: niklas.olsson2000@gmail.com

0730 944 197