En hoppfull framtid för Haparanda

Valprogram 2018

Vår långsiktiga ambition är att göra Haparanda till en bättre kommun att bo, arbeta och leva i. Inför 2018 års val söker vi ditt förtroende för att under åren som kommer kunna ta steg i den riktningen. Vi eftersträvar tydlighet och öppenhet om våra förslag och vår agenda. I vår bild av Haparanda framåt är ett antal värdeord särskilt viktiga.

Företagande och entreprenörskap, samhällets motor. Företag skapar arbetstillfällen, inflyttning och därmed skatteunderlag som kan användas i kommunal utveckling och service. Att nästan ensidigt försöka locka hit handelsföretag tror vi är fel väg att gå, Haparandas näringsliv behöver vara mera diversifierat, vi behöver även andra arbeten än inom handeln. Vi behöver satsa offensivt på att locka hit fler tillverkande företag, fler företag i turistbranschen och utlokaliserade statliga arbetsplatser. Vi tror att vårt läge vid en gräns, en älv, ett hav, en europaväg och en järnväg ger oss goda förutsättningar för detta.

Kommunal infrastruktur, ett särskilt eftersatt område idag. Fastigheter, gator och vägar underhålls fortfarande ofta endast händelsestyrt och i blygsam takt och underhållsskulden växer, i vissa fall rör det sig om ren kapitalförstöring.

Skolresultaten, alltför många av våra ungdomar som går ut grundskolan saknar betyg som ger gymnasiebehörighet idag. En brist som allvarligt påverkar deras möjligheter att senare få ett bra arbete eller studera vidare. Vi vill se en skola som ställer krav och har höga förväntningar på elever, vårdnadshavare och lärare, en skola med mera ordning och arbetsro. En förskola med god kvalitet spelar en avgörande roll i hur våra barn lyckas senare i skolan.

Effektivitet i förvaltningen, skattepengar ska behandlas med respekt då det är ett resultat av medborgarnas arbete.

Valfrihet i det offentliga, du som medborgare ska själv kunna välja utförare och hitta alternativ som passar dig. Du ska kunna välja privat hemtjänst och ett privat äldreboende om du vill. Privata alternativ ska inte motarbetas av ideologiska skäl.

Fokus på tryggheten, i Haparanda ska du känna dig trygg. Oavsett om det är i hemmet, på gatan, inom omsorgen eller i skolan måste vi använda våra resurser för att trycka tillbaka otryggheten. Hot, skadegörelse, inbrott, droghandel och annan brottslighet ska bort från Haparanda. Det måste finnas fler poliser i vår kommun och polis och socialtjänst ska arbeta mera förebyggande med ungdomar i riskzon. Ett moderat löfte är mera resurser till tullen för brottsbekämpning, exempelvis mot nätdroger, mot drogtrafik över gränsen samt utförsel av stödgods

Vårdtrygghet och hälsa, Vården i Haparanda och östra Norrbotten får inte vara eftersatt jämfört med övriga kommuner, vi har inte mindre behov här, snarare större.

Landsbygdsutveckling, viktigt att göra det möjligt att bo på landsbygden. Möjligheten till fiberanslutning är ett steg i denna riktning, liksom satsningar på fjärrtjänster inom vård och även skola. Det är också av vikt för den fortsatta samhällsplaneringen att ta vara på och utveckla de möjligheter till en attraktiv livsmiljö som landsbygden ger, byggregler och strandskydd får inte vara orimliga hinder. Landsbygdsföretag är särskilt viktiga att stötta.

Kvalitet, vi eftersträvar att den service som levereras till medborgare och företag ska vara hög och av professionell kvalitet. Detta värdeord ska genomsyra hela organisationen från utbildning och omsorg till myndighetsutövning som t.ex. bygglovshandläggning.

 

 

 

Nedan presenterar vi våra förslag för mandatperioden som kommer. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller synpunkter. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

Vård, omsorg och skola:

-En kvalitativ och patientsäker vård för våra skattepengar – även i östra Norrbotten.
-Stoppa nedmonteringen av närsjukvården i vår kommun, Haparanda ska ha en bra och tillgänglig hälsocentral.
-Lägg mera kraft på att rekrytera läkare till Haparanda.
-Ett stopp för smygnedläggningen av Kalix Sjukhus.
-Bättre samordning mellan region och kommun i vården av sjuka äldre.
-En barn- och ungdomspsykiatri med korta väntetider och snabb behandling.
-Röntgen i Haparanda, en självklarhet – vem ville ta bort den?
-Ja till nytt privat vård och omsorgsboende som alternativ till kommunal verksamhet.
-Förstärk demensvården.
-En effektiv hemsjukvård på medborgarens språk
-Inrätta trygghetsboenden även på Seskarö, i Nikkala och i Karungi.
-Restaurangverksamhet i en eller annan form på Lunden.
-Tidigt uppmärksamma elever som är i behov av stöd.
-Ställa större krav och ha högre förväntningar på våra elever, lärare, föräldrar och även på våra politiker.
-Att kunskapsmålen nås är viktigt för elevernas framtid.
-Stärka lärarrollen, duktiga lärare premieras och ges mera ansvar.
-Mer av ordning och reda, som ger större arbetsro i skolan.
-Återinförd maxtaxa ger mera resurser till förskolan.
-En mera systematisk målstyrning behövs för att nå Norrbottens bästa skola.
-Utveckla distansutbildningarna för högre studier och premiera de som studerar.
-Arbeta aktivt mot övervikt hos barn.
-Varierade lektioner och fler rastaktiviteter i skolan gör skoldagen mera attraktiv.
-Arbeta för en mera samlad skola, grundskola till vuxenlärande, i ett skolcampus.
-Blanda gärna skola och samhälle som näringsliv/kontor/äldreboende etc.
-Utnyttja skollokalerna även efter skoldagens slut.
-Se över skoldagens längd på gymnasiet för att förbättra möjligheten till god studiekvalitet. Skolbussens tidtabell ska inte styra schemat.

 

 

Näringsliv och infrastruktur:

-Satsa offensivt på företagsklimat och ett mer blandat och utvecklat näringsliv. Fler branscher behövs i Haparanda. Ett mer utvecklat näringsliv som ger oss fler jobb, framförallt heltidsjobb.
-Utveckla Haparanda/Torneå till en plats med ett logistiskt center som vårt geografiska läge möjliggör.
-Vad händer utan Barents Center? börja planera nu!
-Mera långsiktigt planering vid byggande och ombyggnationer. Gör en ordentlig analys av alternativen: reparation, ombyggnad eller rivning badhus samt undervisningsbassäng och utomhusbad.
-Återinför skolvaktmästarna.
-Tunnel eller gångbro mellan IKEA och vallenområdet, dags för aktivt arbete mot vägverket.
-Satsa på underhållsplaner för kommunala fastigheter. Läckande tak ska åtgärdas direkt, inte efter flera år.
-Mera pengar till underhåll av gator och vägar.
-Avveckla de kommunala byggnader som vi inte är i behov av.
-Utveckla och omforma näringslivsenheten. Satsa offensivt på företagsetableringar.
-Gränssamarbete är nödvändigt och behöver utvecklas mera, men även viktigt att inte tappa Haparandas identitet i samarbetet.
-Se över antalet tjänstemän på kommunen.
-Större fokus på ledarskapsutbildning i kommunal verksamhet, första linjens chefer – en viktig resurs.
-En levande landsbygd med närbelägen vardaglig service
-Att äga och förvalta skog hör inte till en kommuns huvuduppgifter, särskilt inte om skötseln är eftersatt.
-Förläng cykelbanan längs väg-99
-Ytterligare satsningar på skärgårdsutveckling.
-Satsa offensivt på turism, särskilt vinterturism, kulturarrangemang vintertid går att utveckla.
-Det måste vara möjligt att få tillstånd en användbar isbana.
-Nytt stall och bättre hagar för ridsporten i Björka.
-Gula huset kan enkelt göras om till ungdomsbostäder.
-Undersök möjligheterna till en reservvattentäkt eller buffert, råvatten endast från älven innebär en risk.

 

Trygghet:

-Fler poliser till Haparanda.
-Mera fokus på arbetet mot droger.
-Återta Haparandas position som föregångare i det förebyggande arbetet med ungdomar i riskzon.
-Verka för en bra miljö som ger oss en god hälsa och en långsiktigt hållbar miljö i både luft och i vatten.
-Särskilt viktigt är det att arbeta med våra barn och ungdomars hälsa och välbefinnande.
-Räddningstjänsten ska vara modernt utrustad med utbildad personal.
-Att alltid ta hänsyn till barn och rörelsehindrades behov. Detta särskilt när det beslutas om investeringar i den fysiska miljön m.m.
-Arbeta med att minska våldet i nära relationer och stötta verksamheter som tar hand om våldsutsatta och deras barn.

 

 

Frågor och svar

Fråga: Varför vill moderaterna återinföra barnomsorgsavgiften med maxtaxa?
Svar: Vi vill återinföra avgiften och öronmärka pengarna så att de går tillbaka till verksamheten. Vi anser att vi kan höja förskolans kvalitét på det sättet. Vi menar också att det blir lättare för vårdnadshavare att ställa krav på och sätta värde på en verksamhet som man betalar för. Det blir troligen även enklare att meddela eventuell frånvaro både i förskolan och på fritids. Maxtaxan baseras på föräldrarnas inkomst, de med låg inkomst betalar mindre, de med lägst inkomst får hjälp med försörjningsstöd, ingen betalar mer än maxtaxan. Den allmänna förskolan fortsätter att vara gratis.

Fråga: Har vi ekonomi till att förbättra infrastrukturen i vår kommun?
Svar: Ja, med rätt fördelning av pengarna så bedömer vi att är det möjligt. Vi kan inte göra allt på en gång men med en ordentlig utredning och en konsekvent arbetsplan och inte endast punktinsatser så ska vi lyckas.

Fråga: Hur ska vi få fler företag att vilja etablera sig i vår kommun?
Svar: Genom att offensivt jaga företagsetableringar och samtidigt förbättra företagsklimatet i stort. Det är nu viktigt att få fler och mer varierade arbetsplatser till kommunen.

Fråga: Hur ska Haparandas äldreomsorg se ut?
Svar: Haparanda har en hög medelålder vilket gör att det ställer högre krav på den nuvarande men också den framtida äldreomsorgen. Vi menar att den kommunala äldreomsorgen kan utvecklas kvalitetsmässigt och att ytterligare privata alternativ snabbt bör införas, inte bara för att vi nu står inför ett mycket stort behov av platser utan även för att vi vill se valfrihet och konkurrens. Både kommunal och privat verksamhet ska ha noggranna kvalitetsuppföljningar. Vinster i privat verksamhet är en självklar drivkraft för utveckling.

Fråga: Kommer min mamma att få rätt demensvård?
Svar: Ja, vi kan utveckla vården till att bli mera personcentrerad.  Avlastning av anhöriga är en annat förbättringsområde. Vi har idag också vissa påkostade vårdlokaler, speciellt utformade för en särskild demensform, dessa lokaler används idag som korttidsboende, det tycker vi är felaktigt använda resurser.

 

Fråga: Sälja skogen?

Svar: Kommunen äger ca 2200 hektar skogsmark. Avkastningen är låg och underhållet eftersatt eftersom det kostar pengar. En skog måste skötas om för att bära sig och generera vinst, det menar vi att privata skogsägare kan göra på ett bättre sätt. Det är även samhällsekonomiskt gynnsamt med välskötta skogar. Vi  anser att kommunen istället ska ägna sig åt sina kärnområden, skola vård och omsorg. En mindre del tätortsnära skog och särskilt skyddsvärd skog kan behållas. Pengarna från försäljning kan investeras och ge avkastning på det sättet.

 

 

För oss Moderater är det självklart att vi tror på ett samhälle…

…med ordning och reda.

…som prioriterar en bra skola, vård och omsorg för alla.

…där valfrihet får råda.

…med frihet för människorna att så långt som möjligt själva få forma sina liv och sin framtid.

…med bra livskvalité och med en trygg miljö.

…där skatteintäkterna används ansvarsfullt.

…som tar tillvara kraften hos enskilda människor, vår största tillgång.

…som också ställer krav på den enskilda människan.

…som styrs demokratiskt med lika värde för alla människor.

…som stöttar och hjälper de som är sjuka eller har handikapp.

…som stöttar och hjälper de med ekonomiska bekymmer.

…som är tolerant mot nya medborgare och integrerar dessa.

 

 

Haparanda 31/5 2018

 

Kontaktuppgifter

www.haparandamoderaterna.se

Facebook @haparandamoderaterna

Gruppledare: niklas.olsson2000@gmail.com

0730 944 197