Interpellation – Folkhälso- och brottsförebyggande rådet.

Fungerar rådet?

 

Haparanda 15- Sep. 2016

Interpellation.

 

Folkhälso- och brottsförebyggande rådet.

 Haparandas kommunmedborgare har enligt uppgift sämst hälsa i Norrbotten. Vi har kortare medellivslängd, större psykisk ohälsa, fler rökare, fetma är vanligare  o.s.v.  Vi läser i pressen om ökad ungdomsbrottslighet i kommunen. Antalet Poliser i Haparanda har stadigt minskat de senaste åren. Till det ska läggas att även rättsystemet fungerar allt sämre. Många medborgare tycker inte längre att det är lönt att anmäla brott. Utmaningarna för Haparanda är kort sagt stora. Det borde finnas många saker att arbeta med för ett folkhälso- och brottsförebyggande råd.

Eftersom kommunstyrelsen saknar information om rådets arbete vill jag till ordföranden för kommunstyrelsen anhålla om att ställa följande frågor:

 

  1. Anser ordföranden att folkhälso- och brottsförebyggande rådet, fungerar bra?
  2. Vad är anledningen till att rådet inte har möten fyra gånger om året som stadgarna säger?
  3. Hur många gånger, per år, har folkhälso- och brottsförebyggande rådet i Haparanda kallats och haft möten de senaste tre åren?
  4. Varför protokollförs inte mötena som stadgarna säger?
  5. Varför skickas inte protokollen till kommunstyrelse och nämnder, som stadgarna säger?
  6. Vilka konkreta frågor har rådet arbetat med förutom att rådsledamöterna informerar varandra om aktuellt läge?
  7. Har närvaron varit bra på mötena, brukar t.e.x Polisens representant finnas med?
  8. Vilka ledamöter är med i rådets arbetsgrupp för brottsförebyggande frågor?
  9. Vilka frågor har arbetsgruppen arbetat med under året och hur ofta har man haft möten?

Rådets stadgar bilägges

 

Niklas Olsson (M)