Svar på Haparandabladets frågor om näringsliv

I Fredagens nummer av Haparandabladet fick företrädare för de olika partierna svara på ett antal frågor. Utrymmet var mycket kort. Här följer en utförligare version av Niklas Olssons svar.

1. Vad kan/bör kommunen göra för att näringslivets ska utvecklas?

Vi behöver satsa offensivt på att locka hit fler företag i även andra branscher än främst handel. Haparanda behöver fler företag i turistbranschen, fler tillverkande företag och även utlokaliserade statliga arbetsplatser. Vi tror att vårt unika läge vid en gräns, en älv, ett hav, en europaväg och en järnväg ger oss goda förutsättningar för detta. Det är inte bara näringslivsenheten som ska jaga etableringar till kommunen, även kommunalrådet har en stor uppgift i detta. Att en tung industri skulle etablera sig i Haparanda är kanske inte särskilt troligt, besöksnäringen har däremot stor potential, mindre industriföretag är säkert möjligt. Vi måste också vara på tårna när det gäller våra möjligheter att etablera en omlastningscentral för gods på järnväg med nya sidenvägen.

Vi kan vänta oss statsbidrag för att utveckla näringslivsklimatet men det krävs ovanpå det ytterligare resurser, vilket finns med i alliansens gemensamma budgetförslag.

Att satsningen görs seriöst och fungerar är livsviktigt, e-handel och butiksdöd påverkar Haparanda på djupet. Vi har trots en idag gynnsam valutakurs allt fler nedlagda butiker, både i handelsområden och i ”gamla stan”.

2. Vad är viktigast inom ditt parti för att stärka näringslivsklimatet?

Frågan hänger ihop med fråga 1 men en kraftig satsning på näringslivsenheten är första prio.

Man ska även komma ihåg att enkäter om näringslivsklimat till stor del speglar företagens självförtroende och framtidstro. Ett attraktivt Haparanda när det gäller kommunikationer, skolor, sjukvård, kultur, fritid, natur och friluftsliv gör det enklare att locka hit både företagsetableringar och utbildad arbetskraft.

En starkare företagarorganisation borde kommunen åtminstone inledningsvis kunna hjälpa med visst administrativt arbete. Företagarna behöver hjälp att få igång en aktiv organisation. Det är ofta tufft att vara företagare, det kan vara svårt att hitta tiden till att samla och organisera gruppen. Små nystartade företag behöver detta organ mer än andra och även exempelvis företag på landsbygden, nya entreprenörer, företagare med annat än traditionell bakgrund som till exempel, företag startade av nysvenskar, företag startade av ungdomar, med flera.

För att det ska finnas anställningsbara personer för företagen är det viktigt att skolorna i Haparanda fungerar bra, fler måste klara grundskolan och gymnasiet. Våra nysvenskar måste snabbt lära sig språk och vår kultur för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att yrkesutbildningarna håller hög kvalitet med ett nära branschsamarbete.

En annan viktig sak är att IT-infrastrukturen fungerar, fiberutbyggnaden är ett steg i den riktningen men vi har fortfarande stora områden i Haparanda där företag verkar som ännu inte är planerade att få fiberanslutning.

Slutligen, det är avgörande att kommunal verksamhet genomsyras av en mer positiv syn på företagande. Tillsynsregler och taxor för tillsyn måste upplevas som skäliga. Allt kommunalt arbete måste överhuvud taget bedrivas med respekt för företagens problem och vardag. Bra och nära kontakter mellan företag och tjänstemän/politiker är största vikt, man får inte glömma bort att företagen trots allt är samhällets motor.

3. Finns det några verksamheter inom kommunen som skulle kunna privatiseras?

Delar av äldreomsorgen skulle med fördel kunna drivas i privat regi, det skulle även ge medborgarna mer valfrihet. Man kan även fundera på en bolagiserad näringslivsenhet delvis ägd av näringslivet, det finns säkert fler områden där verksamheten skulle kunna bedrivas både billigare och med bättre kvalitet.

4. Hur ska kommunen agera i fråga om gropen?

Säkert kan en ny entreprenör i framtiden överta ”gropen” till ett lägre kostnad än nuvarande värdering. Kommunen ska så långt det är möjligt underlätta för en sådan entreprenör att förverkliga en exploatering. Det är däremot viktigt att det inte blir till priset av stora kommunala insatser på samma sätt som hyresavtalen för Barents Center.

5. Haparanda har stått utan näringslivschef i ett halvår. Kommentar?

Näringslivsenheten har under en längre tid kämpat med små resurser, att nu vara helt utan chef gör inte saken lättare. Självklart har detta påverkat kommunens möjlighet både att jaga etableringar och att på ett seriöst sätt svara på intresseförfrågningar.

180901 Niklas Olsson (M)